2019

Minuta 2470

Hotarare pentru insusirea Raportului anual elaborat de Primarul comunei privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Pirgaresti si activitatea administratiei publice locale

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta local al Consiliului al comunei Pirgaresti pentru aprilie-iunie 2019

Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

Hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Pirgaresti pe trimestrul I anul 2019

Hotarare privind aprobarea inchirierii pajistilor permanente aflate in proprietatea privata a comunei Pirgaresti

Hotarare privind aprobarea pentru anul 2019 a taxei speciale de salubrizare

Hotarare privind aprobarea planului de investitii pentru anul 2019

Hotarare privind aprobarea rezultatelor inventarierii pentru anul 2018 a elementelor de activ si de pasiv si casarea unor bunuri

Hotarare privind avizarea documentatiei P.U.Z.

Hotarare privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2019

Hotarare privind completarea Anexei privind achizitiile directe pt. anul 2019

Hotarare privind incetarea contractelor de inchiriere pajisti permanente 2.06.2015, 25.05.2015 si 7.06.2017

Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2020

Hotarare privind suplimentarea numarului de posturi al asistentilor personali in anul 2019

PROCES VERBAL NR.2012 din 28.03.2019

MINUTA NR.2013 din 28.03.2019

PROCES VERBAL NR.1362 din 28.02.2019

MINUTA NR.1361 din 28.02.2019

Proces verbal 31.01.2019

Minuta NR.692 din 31.01.2019

Hotarare privind propunerea consiliului local cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului Comunei Pirgaresti anul 2018

Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Pirgaresti, judetul Bacau

Hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2018 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral al Comunei Pirgaresti

Hotararea NR.15  din 28.02.2019 privind indexarea in anul 2019 a chiriilor si a redeventei la imobilele inchiriate si concesionate

Hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli ale comunei Pirgaresti pe trimestrul IV al anului 2018

Hotarare privind aprobarea numarului de posturi al asistentilor personali si incheierea contractelor individuale de munca ale acestora in anul 2019

Hotarare privind stabilirea normativelor proprii pentru cosumul mediu lunar de carburanti al autovehiculelor si utilajelor aflate in dotarea proprie  a U.A.T – Comuna Pirgaresti

Hotarare privind scoaterea din evidenta fiscala a debitelor ce reprezinta amenzi ale persoanelor fizice decedate

Hotarare privind completarea anexei privind achizitiile directe pentru anul 2019

Hotarare privind aprobarea “Programului de masuri de gospodarire a localitatii pe anul 2019”, precum si sanctionarea faptelor de incalcare a normelor privind buna gospodarire si intretinere a localitatii

Hotararea NR.8/28 februarie 2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2019 de persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Hotararea Nr.7 din 31.01.2019 privind aprobarea utilizarii temporare a sumei de 383.894 lei din excedentul bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2018

Hotarare Nr.6 din 31.01.2019 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2018

Hotarare privind aprobarea retelei scolare a comunei Pirgaresti pentru anul scolar 2019-2020

Hoatarea Nr.4 din 31.01.2019 privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau nr. 1078/1087 din 16.04.2018

Hotarare Nr.3 din 31 ianuarie 2019 privind insusirea constatarilor si masurilor stabilite de CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI BACAU prin DECIZIA nr.49 din 15.01.2019 si a RAPORTULUI DE AUDIT FINANCIAR nr.A37/1544 din 3.12.2018

Hotarare privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice si a Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2019

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Pirgaresti pentru perioada ianuarie – martie 2019

Comments are closed.