2017

Hotararea 1/10.01.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Pirgaresti pentru perioada ianuarie – martie 2017 

Hotararea 2/10.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sectiunii de Dezvoltarea a Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Pirgaresti pe anul 2016

Hotararea 3/26.01.2017 privind aprobarea retelei scolare a comunei Pirgaresti pentru anul scolar 2017-2018

Hotararea 4/26.01.2017 privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Pirgaresti pentru anul 2016

Hotararea 5/26.01.2017 privind primirea UAT Onesti in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia

Hotararea 6/26.01.2017 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017

Hotararea 7/23.02.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Hotararea 8/23.02.2017 privind inlocuirea reprezentantului UAT Pirgaresti in Adunarea Generala a Asociatilor a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA S.A. BACAU

Hotararea 9/23.02.2017 privind indexarea chiriilor si a redeventei la imobilele inchiriate si concesionate

Hotararea 10/23.02.2017 privind mdificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017

Hotararea 11/23.02.2017 privind modificarea HCL 16/2016 cu privire la constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a comunei Pirgaresti

Hotararea 12/23.02.2017 privind aprobarea modificarii organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Pirgaresti, judetul Bacau si serviciilor publice locale

Hotararea 13/23.02.2017 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau- ADIB

Hotararea 14/23.02.2017 privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”

Hotararea 16/23.02.2017 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2016

Hotararea 17/13.03.2017 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017

Hotararea 18/13.03.2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente investitiei “Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Pirgaresti, judetul Bacau”

Hotararea 19/30.03.2017 privind aprobarea contractului de furnizare de servicii social-medicale

Hotararea 20/30.03.2017 privind aprobarea actualizarii Strategiei de Dezvoltare a comunei Pirgaresti pentru perioada 2014-2020

Hotararea 21/30.03.2017 privind modificarea si completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul  2017

Hotararea 22/30.03.2017 privind aprobarea “Programului de masuri de gospodarire a localitatii pe anul 2017”

Hotararea 23/30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

Hotararea 24/30.03.2017 privind aprobarea Planului de investitii pentur anul 2017

Hotararea 26/06.04.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Pirgaresti pentru perioada aprilie – iunie 2017

Hotararea 27/06.04.2017 privind aprobarea predarii cu titlu gratuit, a dreptului de folosinta catre DELGAZ GRID S.A. a retelei electrice de interes public de medie si joasa tensiune, pentru eliberarea amplasamentului, in vederea realizarii lucrarii “Extindere retea electrica si de iluminat public, in satul Nicoresti, strada Petru Rares, comuna Pirgaresti, judetul Bacau”

Hotararea 28/06.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Proiectului tehnic pentru obiectivul  investitional “Extindere retea electrica si de iluminat public in satul Nicoresti”

Hotararea 29.06.04.2017 privind aprobarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si de servitute catre S.C. DELGAZ GRID S.A. a suprafetei de 2,65 mp, teren ocupat definitiv de fundatia stalpilor din reteaua electrica

Hotararea 30/06.04.2017 privind aprobarea Regulamentului procedurii de licitatie, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor permanente aflate in domeniu; privat al comunei Pirgaresti

Hotararea 31/27.04.2017 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Adam Miki

Hotararea 32/27.04.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Bortos Cornel

Hotararea 33/27.04.2017 privind modificarea HCL numarul 38/29.06.2016

Hotararea 34/27.04.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017

Hotararea 35/27.04.2017 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

Hotararea 36/27.04.2017 privind completarea Planului de investitii pentru anul 2017

Hotararea 37/27.04.2017 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2017

Hotararea 38/10.05.2017 privind modificarea HCL 30/06.04.2017

Hotararea 39/10.05.2017 privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017

Hotararea 40/31.05.2017 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 20170

Hotararea 41/31.05.2017 privind scoaterea din evidenta fiscala a debitelor ce reprezinta amenzi ale persoanelor fizice decedate

Hotararea 42/31.05.2017 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pirgaresti

Hotararea 43/31.05.2017 privind aprobarea investitiei “Achizitionare buldoexcavator pentru primaria comunei Pirgaresti”

Hotararea 44/31.05.2017 privind aprobarea investitiei “Dotare asezamant cultural, sat Nicoresti, comuna Pirgaresti”

Hotararea 46/15.06.2017 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2017

Hotararea 47/29.06.2017 privind aprobarea Statutului comunei Pirgaresti

Hotararea 49/29.06.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Borit Marian

Hotararea 50/29.06.2017 privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice si completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2017

Hotararea 51/29.06.2017 privind modificarea HCL 27/06.04.2017

Hotararea 52/29.06.2017 privind aprobarea predarii cu titlu gratuit, a dreptului de folosinta catre DELGAZ GRID S.A. a retelei electrice de interes public de medie si joasa tensiune pentru obiectivul “Extindere retea electrica si de iluminat in satul Nicoresti, str. Petru Rares”

Hotarerea 53/29.06.2017 privind modificarea HCL 28/06.04.2017

Hotararea 54/29.06.2017 privind implementarea proiectului “Dotare camin cultural, sat Nicoresti, comuna Pirgaresti, judetul Bacau”

Proiect de hotarare privind aprobare impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

Hotararea 55/10.07.2017 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2017

Hotararea 57/31.07.2017 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2017

Hotararea 58/31.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Proiectului tehic pentru obiectivul investitional “Extindere retea electrica si de iluminat, alimentare cu energie electrica la consumatorii casnici, str. Ieremia Movila, sat Nicoresti, comuna Pirgaresti, judetul Bacau”

Hotararea 59/31.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Proiectului tehic pentru obiectivul investitional “Extindere retea electrica si de iluminat, alimentare cu energie electrica la consumatorii casnici, str. Trandafirilor, sat Satu Nou, comuna Pirgaresti, judetul Bacau”

Hotararea 60/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pirgaresti si structurilor subordonate Consiliului Local

Hotararea 61/24.08.2017 privind modificarea si completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2017

Hotararea 62/24.08.2017 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

Hotararea 63/24.08.2017 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Pirgaresti pe trimestrul II al anului 2017

Hotararea 64/24.08.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele care deservesc institutia Primariei comunei Pirgaresti

Hotararea 65/24.08.2017 privind aprobarea actualizarii Nomenclatorului stradal al comunei Pirgaresti, judetul Bacau

Hotararea 66/07.09.2017 privind modificarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2017

Hotararea 67/28.09.2017 privind modificarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2017

Hotararea 68/28.09.2017 privind completarea Planului de investitii pentru anul 2017

Hotararea 69/28.09.2017 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

Hotararea 70/28.09.2017 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui spatiu amplasat in cladirea Consiliului Local al comunei Pirgaresti, in suprafata de 14 mp, Centrului Diecezan Caritas Iasi, in vederea desfasurarii activitatii de ingrijire la domiciliu 

Hotararea 71/28.09.2017 privind modificarea Statutului de functii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Pirgaresti si serviciilor publice de interes local

Hotararea 72/28.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Pirgaresti in Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale “Vasile Ghe. Radu” din sat Satul Nou, comuna Pirgarest, judetul Bacau, pentru anul scolar 2017-2018

Hotararea 74/26.10.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Pirgaresti pentru perioada Octombrie-Decembrie 2017

Hotararea 75/26.10.2017 cu privire la revocarea HCL 65/24.08.2017

Hotararea 76/26.10.2017 privind aprobarea rezultatelor de inventariere a elementelor de activ si de pasiv si casarea unor bunuri

Hotararea 77/26.10.2017 privind incetarea contractului de inchiriere nr. 3716/07.06.2017

Hotararea 78/26.10.2017 privind aprobarea impozitelor taxelor locale pentru anul 2018

Hotararea 79/26.10.2017 privind insusirea Raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat ec. Vasile Cristia

Hotararea 80/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii “REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA PIRGARESTI JUDETUL BACAU”

Hotararea 81/26.10.2017 privind aprobarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitii “REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA PIRGARESTI JUDETUL BACAU”

Hotararea 82/26.10.2017 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2017

Hotararea 83/23.11.2017 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Pirgaresti pe trimestrul III al anului 2017

Hotararea 84/23.11.2017 privind modificarea Planului de investitii pentru anul 2017

Hotararea 85/23.11.2017 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

Hotararea 86/23.11.2017 privind aprobarea platii cotizatiei anuale la Asociatia Grupul de Actiune Locala “Valea Trotusului” Bacau

Hotararea 87/23.11.2017 privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de Aur 2017”

Hotararea 88/23.11.2017 privind modificarea statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pirgaresti si serviciilor publice de interes local

Hotararea 89/23.11.2017 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2017

Hotararea 90/23.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Pirgaresti care sa faca parte din Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in invatamant a Scolii gimnaziale “Vasile Ghe. Radu” din Satul Nou, pentru anul scolar 2017-2018

Hotararea 91/23.11.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2018

Hotararea 92/13.12.2017 privind aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Darmanesti

Hotararea 93/13.12.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, a Programului anual al achizitiilor publice si a Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2018

Anexa 1                                   Anexa2

Hotararea 94/13.12.2017 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

Hotararea 95/13.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pirgaresti si structurilor subordonate Consiliului Local

Comments are closed.