2015 1 – 50

Hotarare nr. 1 / 23.01.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Pirgaresti pentru perioada ianuarie – martie 2015

Hotarare nr. 2 / 23.01.2015 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sectiunii de Dezvoltare a Bugetului local de vebituri si cheltuieli al comunei Pirgaresti, pe anul 2014
Hotarare nr. 3 / 23.01.2015 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Pirgaresti pe trimestrul IV al anului 2014
Hotarare nr. 4 / 23.01.2015 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pentru anul 2014

Hotarare nr. 5 / 23.01.2015 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 39 / 12.10.2010 privind aprobarea Master Planului privind extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau
Hotarare nr. 6 / 23.01.2015 privind aprobarea retelei scolare a comunei Pirgaresti pentru anul scolar 2015 – 2016
Hotarare nr. 7  / 23.01.2015 privind aprobarea “Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2015”

Hotarare nr. 8  / 16.02.2015 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015
Hotararea nr. 9 / 16.02.2015 privind aprobarea Planului obiectivelor de investitii pentru anul 2015

Hotararea nr. 10 / 16.02.2015 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau”
Hotararea nr. 11 / 16.02.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014
Hotararea nr. 12 / 16.02.2015privind completarea “Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2015”

Hotararea nr. 13 / 16.02.2015 privind stabilirea taxelor de inchiriere a spatiilor, terenurilor si caminelorculturale aflate in administratia Consiliului Local al comunei Pirgaresti, judetul Bacau, precum si indicelui de indexare a taxei de concesiune pentru anul 2015

Hotararea nr. 14 / 16.02.2015 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2015 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Hotararea nr. 15 / 16.02.2015 pentru respingerea aprobarii cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau – ADIB

Hotararea nr. 16 / 27.02.2015 privind completarea “Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2015”

Hotararea nr. 17 / 27.02.2015 privind completarea Planului obiectivelor de investitii pentru anul 2015

Hotararea nr. 18 / 27.02.2015 privind reorganizarea “Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta” al comunei Pirgaresti, judetul Bacau

Hotararea nr. 19 / 26.03.2015 privind incetarea contractului de cesiune nr.3262/14.07.2010

Hotararea nr. 20 / 26.03.2015 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente proprietate privata a comunei Pirgaresti

Hotararea nr. 21 / 26.03.2015 privind aprobarea “Programului de masuri de gospodarire a localitatii pe anul 2015”, precum si sanctionarea faptelor de incalcare a normelor privind buna gospodarire si intretinere a localitatii

Hotararea nr. 22 / 26.03.2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Pirgaresti pentru anul 2015

Hotararea nr. 23 / 26.03.2015 privind completarea “Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2015”

Hotararea nr. 24 / 26.03.2015 privind propunerea consiliului local cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Pirgaresti pentru anul 2014

 Hotararea nr. 25 / 09.04.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta local al Consiliului al comunei Pirgaresti pentru perioada aprilie-iunie 2015

 Hotararea nr. 26 / 09.04.2015 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.20/26.03.2015 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente proprietate privata a comunei Pirgaresti

Hotararea nr. 27 / 09.04.2015 privind aprobarea Regulamentului procedurii de licitatie, Caietului de sarcini, Documentatiei de atribuire, Calendarului procedurii de licitatie deschisa cu strigare, Comisiei de evaluare a ofertelor si de atribuire a contractelor de inchiriere si Comisiei de solutionare a contestatiilor, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor permanente aflate in domeniul privat al comunei Pirgaresti, jud. Bacau

Hotararea nr. 28 / 30.04.2015 privind inlocuirea reprezentantului UAT Pirgaresti in Adunarea Generala a Asociatiilor a SC Compania Regionala de Apa SA Bacau

Hotararea nr. 29 / 30.04.2015 privind completarea “Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2015”

Hotararea nr. 30 / 30.04.2015 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei pirgaresti pe trimestrul I al anului 2015

Hotararea nr. 31 / 30.04.2015 privind modificarea H.C.L. nr.49/28.08.2014 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015

Hotararea nr. 32 / 30.04.2015 privind modificarea HCL nr.28/24.04.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Proiectului tehnic pentru obiectivul institutional “Construire Camin Cultural sat Bahna, comuna Pirgaresti, judetul Bacau” care va fi realizat cu fonduri din bugetul local

Hotararea nr. 33 / 30.04.2015 privind modificarea HCL nr.27/09.04.2015 privind aprobarea Regulamentului procedurii de licitatie, Caietului de sarcini, Documentatiei de atribuire, Calendarului procedurii de licitatie deschisa cu strigare, Comisiei de evaluare a ofertelor si de atribuire a contractelor de inchiriere si Comisiei de solutionare a contestatiilor, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor permanente aflate domeniul privat al comunei Pirgaresti, jud. Bacau

Hotararea nr. 34 / 28.05.2015 privind completarea “Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2015”

Hotararea nr. 35 / 28.05.2015 privind aprobarea contributiei Consiliului Local al comunei Pirgaresti pentru anul 2015, la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale stabilite pentru persoana cu handicap

Hotararea nr. 36 / 28.05.2015 privind aprobarea pretului de distributie al apei potabile in comuna pirgaresti, jud. Bacau

Hotararea nr. 37 / 27.05.2015 privind completarea HCL nr.55/25.09.2014 privind aprobarea aderarii Unitatii Administrativ teritoriale pirgaresti, judetul Bacau in calitate de membru asociat la Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau, a Actului Constitutiv, a Statutului asociatiei, a cuantumului cotizatiei si platii acesteia

Hotararea nr. 38 / 28.05.2015 privind repartizarea de sume banesti, unitatilor de cult religios din comuna Pirgaresti, judetul Bacau, pentru anul 2015

Hotararea nr. 39 / 18.06.2015 privind modificarea HCL nr.36/28.05.2015 privind aprobarea pretului de distributie al apei potabile in comuna Pirgaresti. jud. Bacau

Hotararea nr. 40 / 18.06.2015 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru perioada 2010-2014 si a stabilirii masurilor pentru inscrierea datelor in registrul agricol pentru perioada 2015-2019

Hotararea nr. 41 / 18.06.2015 privind modificarea prin act aditional a contractelor de inchiriere nr.3374,3375 si nr.3376 din 2.06.2015 incheiate intre Consiliul Local al comunei Pirgaresti si PFA Galu Aurel in sensul micsorarii suprafetelor inchiriate de pajuste permanenta apartinand domeniului privat al comunei Pirgaresti

Hotararea nr. 42 / 30.07.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Pirgaresti pentru perioada iulie-septembrie 2015

Hotararea nr. 43 / 30.07.2015 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Pirgaresti pe trimestrul II al anului 2015

Hotararea nr. 44 / 30.07.2015 privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pirgaresti si serviciilor publica de interes local

Hotararea nr. 45 / 27.08.2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Pirgaresti pentru anul 2015

Hotararea nr. 46 / 27.08.2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

Hotararea nr. 47 / 24.09.2015 privind completarea “Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2015”

Hotararea nr. 48 / 24.09.2015 privind aprobarea casarii obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe si scoaterea din inventarul comunei Pirgaresti

Hotararea nr. 49 / 24.09.2015 privind aprobarea cesiunii contractului de cesiune nr.3865 din 23.12.2003 incheiat intre Primaria comunei Pirgaresti si Societatea Comerciala Grandal Impex S.R.L. din Pirgaresti

Hotararea nr. 50 / 24.09.2015 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui spatiu amplasat in cladirea Consiliului Local al comunei Pirgaresti, in suprafata de 14 mp, Centrului Diecezan Caritas Iasi, in vederea desfasurarii activitatii de ingrijire la domiciliu

Comments are closed.